top of page

DOSTIHOVÁ A COURSINGOVÁ KOMISIA SKJ

Dostihová komisia SKJ pre riadenie dostihového športu a súťaží chrtov začala svoju činnosť, po prijatí za riadneho člena Komisie pre chrtov FCI (Commission de Lévriers - CdL), dňa 17. 9. 1998.

 

V apríli 2014 bola Dostihová komisia SKJ premenovaná na Dostihovú a coursingovú komisiu SKJ (v skratke DCK SKJ), a to schválením štatútu, ktorý upravuje jej činnosť. Štatút DCK SKJ schválilo Valné zhromaždenie SKJ.

 

V marci 2016 bola Dostihová a coursingová komisia SKJ ustanovená pod gesciu Únie kynologický klubov, a to schválením štatútu Výročným valným zhromaždením ÚKK dňa 06.03.2016 v Banskej Bystrici.

Od 1. januára 2021 bola Dostihová a coursingová komisia presunutá spod gescie  Únie kynologický klubov priamo pod gesciu SKJ. Dňa 28.04.2022 Valné zhromaždenie SKJ prijalo štatút DCK SKJ, ktorý je jedným z hlavných dokumentov, ktorými sa riadi jej činnosť. DCK SKJ je v štruktúrach SKJ jedinou komisiou zameranou na dostihovú a coursingovú činnosť chrtov.

ŠTATÚT 

Štatút DCK SKJ vymedzuje pôsobnosť a úlohy komisie, ustanovuje vnútornú organizáciu komisie a vzťahy komisie k SKJ, ďalším orgánom a organizáciám SKJ a fyzickým osobám. Zriaďovateľom DCK SKJ je Slovenská kynologická jednota.

ČLENOVIA KOMISIE

Roman Božik

predseda DCK SKJ

 

Slavomíra Božiková

delegát v FCI CSS

Dana Macejová

člen DCK SKJ

Dáša Šuleková

člen DCK SKJ

 

ADMINISTRÁTOR KOMISIE

Andrea Kleinová

administrátor DCK SKJ

ZÁPISNICE DCK SKJ 
SPRÁVY O ČINNOSTI
bottom of page