top of page

VYKONÁVACIE PREDPISY A USTANOVENIA 

MEDZINÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK FCI
MEDZINÁRODNÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK FCI

Jeho účelom je zjednotiť podmienky organizovania dostihov a coursingov vo všetkých národných zväzoch v pôsobnosti FCI (na Slovensku SKJ). Obsahuje záväzné podmienky na schválenie, vypísanie a usporiadanie medzinárodných dostihov a coursingov, priznávania čakateľstiev na medzinárodného šampióna (FCI-CACIL, FCI R-CACIL), podmienok vystavovania v pracovnej triede na medzinárodných CACIB výstavách a organizovanie majstrovstiev sveta.

Od 1. januára 2022 vstúpil do platnosti nový Medzinárodný dostihový a coursingový poriadok, ktorý najmä zavedením nových tried zásadne zmenil organizovanie pretekov. Tento dokument je vydaný v angličtine, nemčine a francúzštine, v prípade nesúladu v preklade je určujúca anglická verzia.

Usporadúvanie dostihov a coursingov sa v Slovenskej republike pod záštitou SR riadi Medzinárodným dostihovým a coursingovým poriadkom FCI.

 

DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ PORIADOK SR

Dostihový a coursingový poriadok SR (národný poriadok) upravuje základné pravidlá pre všetky kluby usporadúvajúce dostihy a/alebo coursingy pod záštitou SKJ, a ich členov.  Upresňuje body, v ktorých Medzinárodný dostihový a coursingový poriadok FCI dáva členským krajinám právomoc úprav pre národné dostihy a coursing.

Obsahuje okrem iného podmienky priznávania čakateľstiev (CACT, R-CACT) na národného šampióna práce, podmienok vystavovania v pracovnej triede na národných výstavách, podmienky súťaže Krása a výkon SR, podmienky priznania titulov Dostihový víťaz SR, Coursingový víťaz SR, Majster Slovenskej republiky.

 

Usporadúvanie dostihov a coursingov pod záštitou SKJ sa riadi Medzinárodným dostihovým a coursingovým poriadkum FCI.

NÁRODNÝ PORIADOK SR

TLAČIVÁ PRE USPORIADATEĽOV PRETEKU:

 

Kontaktná adresa pre usporiadateľa pre zasielanie vyplnených tlačív a ostatných dokumentov súvisiacich s pretekom (katalóg, výsledky a pod.) pre potreby archivácie:

 

dck@skj.sk

 

Kontaktná adresa pre usporiadateľa pre zasielanie Žiadosti o delegovanie rozhodcov a dokumentov súvisiacich s pretekom pre potreby SKJ a FCI (výsledky, rodokmene víťazov, zoznamy ocenených čakateľov na šampióna, katalóg a pod.):

 

skj@skj.sk

MEDZINÁRODNÁ SMERNICA PRE ROZHODCOV PRE COURSING

Je určená rozhodcom pre coursing a jej účelom je stanovenie spôsobu hodnotenia chrtov na coursingu v rámci FCI. Obsahuje popis systému hodnotenia, výklad kritérií hodnotenia a charakteristiku jednotlivých plemien pri love. Je to zjednocujúci a detailný výklad hodnotenia s presahom do národných zväzov. Tento dokument je vydaný v anglickom jazyku.  

 

 

PORIADOK PRE ROZHODCOV - COURSING A DOSTIHY

Bol vypracovaný na základe zvyšujúcich sa nárokov na rozhodcov s ohľadom na integritu rozhodcu a princípy FCI. Tento poriadok zosúlaďuje podmienky rozhodcov v rámci národnej organizácie, v súlade s požiadavkami SKJ. Jasne špecifikuje aj obsahovú náplň rozhodcovských skúšok. 

 

POPLATKY

Vystavenie licencie

Zaradenie licencie vydanej pred 1.1.2022 do FCI-CACIL alebo CSS triedy

Zmena z FCI-CACIL triedy na CSS triedu

 

Zmena coursingovej licencie na dostihovú

 

Vydanie novej licencie za stratenú

 

Vydanie novej dostihovej knihy za vypísanú

 

Tréningová knižka

 

Národný pracovný certifikát

 

Medzinárodný pracovný certifikát

 

Slovenský šampión práce

 

Poštovné a balné v SR

 

Poštovné a balné do zahraničia

 

Poplatok - záloha za protest podľa bodu 1.12 poriadku

 

Rozhodcovská skúška

 

Ročný príspevok klubov na činnosť DCK SKJ

 

 

30 €

bez poplatku

50 €

bez poplatku

30 €

 

bez poplatku

 

2 €

 

5 €

 

5 €

 

10 €

 

5 €

 

10 €

 

100 €

 

50 €

 

100 €

bottom of page