top of page

VYKONÁVACIE PREDPISY A USTANOVENIA 

LICENCIA

1. Dostihovú a / alebo coursingovú licenciu v Slovenskej republike vystavuje administrátor DCK SKJ na základe tréningovej knižky, ktorá sa vystavuje na žiadosť majiteľa psa vo veku najmenej

 

 • 12 mesiacov u vipetov, talianskych chrtíkov a Cirneco dell´Etna,

 • 15 mesiacov u ostatných plemien.

 

2. Vybrané plemená skupiny 5 (Faraónsky pes, Cirneco dell´Etna, Ibizský podenko, Kanársky podenko) môžu byť zaradené iba do CSS triedy.  U plemien skupiny 10 rozhoduje o zaradení do FCI-CACIL triedy alebo CSS triedy majiteľ.

3. Preradenie psa z CSS triedy do FCI-CACIL triedy je bez poplatku. Spätné preradenie psa z FCI-CACIL triedy do CSS triedy podlieha poplatku.

4. Administrátor DCK SKJ vykoná všetky úkony vyplývajúce z jeho funkcie v lehote 21 dní od prijatia žiadosti.

5. DCK SKJ uznáva tréningové behy a licenčné skúšky vykonané aj na zahraničných dráhach. Musia však byť zapísané v slovenskej tréningovej knižke.

6. Podmienky pre vystavenie licencie:  

 • a) Záujemcovia o licenčné skúšky si vyžiadajú slovenskú tréningovú knižku vo svojom klube alebo na DCK SKJ.

 • b) Pes musí pred licenčnými skúškami absolvovať minimálne 3 tréningové behy, ktoré musia byť zapísané v tréningovej knižke.

 • c) Licenčné skúšky pozostávajú z absolvovania jedného čistého sólobehu a troch čistých spoločných behov. V rámci jedného dňa je možné vykonať u toho istého psa maximálne dva licenčné behy.

 • d) Splnenie skúšok podlieha posúdeniu a schváleniu hlavným rozhodcom (dostihy) alebo rozhodcom pre coursing (coursing), ktorý to vyznačí v tréningovej knižke.

 • e) Licenčné skúšky vykonané na coursingu sa nezapočítavajú do skúšok potrebných pre získanie dostihovej licencie. Ak už má pes vydanú licenciu pre coursing, a  majiteľ psa má záujem získať dostihovú licenciu,  musí pes absolvovať: 

- Licenčné skúšky na dostihovej dráhe, ktoré pozostávajú z absolvovania jedného čistého sólobehu a dvoch čistých spoločných behov. V rámci jedného dňa je možné vykonať u toho istého psa maximálne dva licenčné behy.

- Splnenie skúšok podlieha posúdeniu a schváleniu hlavným rozhodcom, ktorý to vyznačí v tréningovej knižke.

- Tréningové behy už nie je nutné dokladovať.

 • f) Po splnení licenčných skúšok zašle majiteľ psa administrátorovi DCK SKJ vyplnenú žiadosť, kópiu preukazu o pôvode, kópiu tréningovej knižky, potvrdenie o členstve v klube a u psov 10. skupiny aj posudok z výstav v prípade, ak má majiteľ záujem zaradiť psa do FCI-CACIL triedy. Adaministrátor DCK SKJ vydá po splnení podmienok uvedených v FCI Medzinárodnom dostihovom a coursingovom poriadku (vek, zápis v slovenskej plemennej knihe atď.) licenčnú knihu s príslušnou licenčnou kartou. Vystavenie dostihovej a / alebo coursingovej licencie je viazané na poplatok.

 • g) Pes smie mať iba jednu licenčnú kartu podľa štátnej príslušnosti resp. trvalého pobytu majiteľa. Pri zmene štátnej príslušnosti majiteľa platí jeho nová licencia v krajine, kde má trvalé bydlisko; predchádzajúca licencia je automaticky neplatná, a nesmie s ňou pretekať.

 • h) Pri predaji psa sa licenčná kniha a dostihová a / alebo coursingová licenčná karta odovzdáva spolu so psom novému majiteľovi psa. Predajca je povinný nahlásiť administrátorovi DCK SKJ predaj psa, aby mohli byť v licencii prevedené zmeny (nový majiteľ a adresa majiteľa psa), v prípade predaja do zahraničia vyňatie psa z evidencie SR.

 • i) Pri nadobudnutí psa slovenským majiteľom s cudzou licenciou krytou FCI, vydá DCK SKJ na požiadanie majiteľom, po predložení pôvodnej licencie a preukazu o pôvode, slovenskú dostihovú a / alebo coursingovú licenciu.

 • j) Importovaní psi musia byť zaregistrovaní v slovenskej plemennej knihe (SPKP), ktorú vedie Únia kynologických klubov (UKK), inak im nemôže byť vystavená licencia.

 • k) V prípade spolumajiteľstva musia byť v rodokmeni psa zapísaní obaja majitelia. Iba tak môžu byť spolumajitelia uvedení do dostihovej a / alebo coursingovej licencie.

 • l) Na psa, ktorý má licenciu nekrytú FCI sa hľadí ako na psa bez licencie, a takýto pes musí vykonať licenčné skúšky v súlade s predpismi FCI a týmto poriadkom.​

Zašlite mailom alebo poštou:

 

 1. Vyplnenú žiadosť

 2. Tréningovú knižku

 3. Preukaz o pôvode

 

mailová adresa:

dck@skj.sk

vybavuje: Andrea Kleinová

 

tréningová knižka               2 €

licencia                               30 €

poštovné v SR                     5 €

 

V prípade e-mailu, zasielajte dokumenty zoskenované (nie odfotené mobilom) vo formáte .jpeg alebo .pdf.

WIDE RUNNERS
 1. Medzinárodný dostihový poriadok FCI v bode 2.2.2 umožňuje označiť dostihového psa ako "wide runner" v prípade, ak ide o vonkajšieho bežca.

 2. O označenie psa ako "wide runner" žiada majiteľ registrátora licencií DCK SKJ.

 3. DCK SKJ v dostihovej licencii vyznačí spojenie slov "wide runner".

 4. O zrušenie označenia psa ako "wide runner" žiada majiteľ DCK. Zrušenie označenia musí byť zaznamenané v dostihovej licencii pas. Zrušiť zaradenie do tejto kategórie je možné len raz v kariére psa.

mailová adresa:

dck@skj.sk

vybavuje: Andrea Kleinová

Pošlite:

 1. Dostihovú licenciu psa

 2. Žiadosť o označenie psa ako "wide runner"

 

poštovné v SR                   5 €

PRACOVNÁ TRIEDA NA NÁRODNÝCH CAC VÝSTAVÁCH

Vystavovať v pracovnej triede na CAC výstavách organizovaných pod záštitou SKJ možno na základe národného pracovného certifikátu, ktorú môžu získať všetky plemená chrtov (skupina č. X) a plemená Faraónsky pes, Cirneco dell´Etna, Podenco Ibicenco, Podenco Canario.

 

Pre prihlásenie psa do pracovnej triedy na národných CAC výstavách musí musí byť prihláška na výstavu doložená kópiou certifikátu DCK SKJ, že pes splniť nasledujúce požiadavky:

 

 1. Dôkaz o platnej dostihovej alebo coursingovej licencii.

 2. Dôkaz o úspešnej účasti na najmenej štyroch dostihoch alebo coursingoch minimálne národnej úrovne (CACT), najmenej v dvoch dostihových sezónach. 

 3. Dôkaz o tom, že sa pes umiesnil najmenej dvakrát v prvej polovici súťažiacich v coursingu / dostihu. V prípade nepárneho počtu psov sa na účely vymedzenia prvej polovice čísla zaokrúhľujú nahor. Minimálny počet účastníkov v triede sú 2 psi. V prípade coursingu musí pes získať najmenej 2/3 maximálneho počtu bodov.

Žiadosť zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Andrea Kleinová

Povinné prílohy k žiadosti:

 

 1. scan (nie fotografia) preukazu o pôvode

 2. scan (nie fotografia) dostihovej knihy

       prílohy len vo formáte .jpeg alebo .pdf

 

Poplatok za certifikát:                5 €

Poštovné v SR:                             5 €

PRACOVNÁ TRIEDA NA MEDZINÁRODNÝCH CACIB VÝSTAVÁCH

Pre prihlásenie psa do pracovnej triedy musí byť prihláška na výstavu doložená kópiou povinného certifikátu FCI, ktorý obsahuje potvrdenie SKJ, že pes splnil nasledujúce požiadavky:

 

 1. Dôkaz o platnej dostihovej alebo coursingovej licencii.

 2. Dôkaz o účasti na najmenej dvoch dostihoch alebo coursingoch, v FCI-CACIL triede alebo CSS triede, počas obdobia najmenej jedného roka a jedného dňa, bez diskvalifikácie. 

 3. Na najmenej 2 medzinárodných dostihoch alebo coursingoch v FCI-CACIL triede alebo CSS triede sa musí pes umiestniť vo výsledkovej listine v prvej polovici.  V prípade nepárneho počtu štartujúcich psov sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor (napr.: ak štartuje 9 psov, pes sa musí umiestniť na 1. až 5. mieste). Minimálny počet prihlásených psov v plemene sú 3 psi.

 4. V prípade coursingu musí pes získať najmenej 75 % maximálneho počtu bodov podľa odseku 3.10 Medzinárodného coursingového poriadku FCI. 

 

 

Žiadosť zašlite mailom na adresu:

 

skj@skj.sk

Povinné prílohy k žiadosti:

 

 1. fotokópia preukazu o pôvode

 2. fotokópia dostihovej knihy

 

Poplatok za certifikát:                 5  €

Poštovné a balné v SR:                5 €

Poštovné do zahraničia:           10 € 

 

Žiadosť zaslaná e-mailom:

Prílohy k žiadosti zašlite zoskenované (nie odfotené) vo formáte .jpeg alebo .pdf.

 

DIPLOM SA ZASIELA NA DOBIERKU.

 

 

SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN PRÁCE

Platí pre plemená X. skupiny FCI a pre plemená Pharaoh Hound, Cirneco dell´Etna, Podenco Ibicenco, Podenco Canario.

Udelenie titulu je podmienené:

 1. Získaním 3x ohodnotenia CACT alebo 2x CACT a 3x Res. CACT, z toho minimálne 1x CACT na medzinárodnom dostihu alebo coursingu organizovaného pod záštitou SKJ a ostatné na národných dostihoch alebo coursingoch organizovaných pod záštitou SKJ. Potrebný počet osvedčení je potrebné získať najmenej v dvoch dostihových sezónach.

 2. Získanie čakateľstva potvrdí hlavný rozhodca dostihu alebo rozhodca pre coursing zápisom do Dostihovej knihy. Usporiadateľ pošle podklady na DCK SKJ, ktorá vydá kartu CACT potvrdzujúcu čakateľstvo na Slovenského šampióna práce.

 3. Po získaní potrebného počtu CACT zašle majiteľ psa žiadosť,  kópie CACT kariet a kópiu preukazu o pôvode na Dostihovú a coursingovú komisiu, ktorá po overení odošle doklady Slovenskej kynologickej jednote, ktorá vystaví diplom.

 4. Slovenská kynologická jednota zapíše titul Slovenský šampión práce do preukazu o pôvode, ak o to majiteľ psa požiada.

 

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:

 1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT môžu získať všetky plemená chrtov (skupina FCI 10) a plemená Faraónsky pes, Cirneco dell´Etna, Podenco Ibicenco a Podenco Canario.

 2. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových dostihoch alebo coursingoch konaných pod záštitou SKJ, schválených v pláne kynologických podujatí DCK SKJ v danom roku.

 3. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí sa v danom dostihu alebo coursingu umiestnia na 1. mieste (A finále). CACT sa udeľuje pre psa a suku plemena zvlášť, ak sú na štarte najmenej traja jedinci z oboch pohlaví. Ak sú na štarte menej ako traja jedinci z jedného pohlavia, potom psy aj suky súťažia o jeden CACT, ktorý je udelený spoločnému víťazovi. Ak sú na štarte menej ako traja jedinci jedného plemena, CACT sa nemôže udeliť.

 4. CACT sa zadáva v triede FCI CACIL a v triede CSS.  CACT sa neudeľuje v kategórii „senior“.

 5. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali.

 6. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.

 7. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých dostihov.

 8. Pri coursingu platí, že CACT je možné udeliť iba chrtovi, ktorý dosiahne najmenej 2/3 z maximálneho možného počtu bodov.

 9. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom mieste, môže rozhodca udeliť Reserve CACT. Tri karty Res. CACT môžu nahradiť iba jeden CACT.

 10. Res. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých dostihov.

 11. Dostihy alebo coursing s udeľovaním CACT sa musia konať na území Slovenskej republiky. Výnimku môže na základe písomnej žiadosti organizátora podujatia udeliť prezídium SKJ, ktoré zároveň stanoví podmienky, za akých sa dané podujatie môže uskutočniť.

 

Žiadosť zašlite na adresu:

 

SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA

Furmanská 9

841 03  Bratislava

 

Povinné prílohy k žiadosti:

 

 1. karty CACT

 2. fotokópia preukazu o pôvode psa

 

Poplatok za šampionát:          10 €

Poštovné v SR:                            5 €

Poštovné do zahraničia:          10 €

 

DIPLOM SA ZASIELA NA DOBIERKU.

 

 

Schválené na zasadnutí DCK SKJ dňa 28.06.2022 v Bratislave

Schválené na zasadnutí Prezídia SKJ dňa 27.07.2022.

Platí od 28.07.2022

CHAMPION INTERNATIONAL DE COURSE - C.I.C.

Podmienky získania titulu "Champion International de Course" (C.I.C.) sú upravené v bode 5.1 Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku FCI.

 

Titul môžu získať výlučne plemená chrtov X. skupiny FCI, pre ktoré sú usporadúvané dostihy a coursingy pod patronátom FCI.

 

FCI zadáva titul „Champion International de Course” (C.I.C.) za podmienok:

 1. Vo veku minimálne 15 mesiacov pre vipetov a talianskych chrtíkov a vo veku 18 mesiacov pre ostatné plemená chrtov, musí získať najmenej tri tituly „Čakateľ medzinárodného titulu šampióna v dostihoch“ (FCI-CACIL), alebo 2 FCI-CACIL a 2 FCI-RCACIL a to v dvoch rôznych krajinách (od dvoch rôznych národných organizácií).

 2. Tieto certifikáty (FCI-CACIL) sa udeľujú víťazom na medzinárodnom dostihu alebo medzinárodnom coursingu podľa podmienok uvedených v FCI Medzinárodnom dostihovom a coursingovom poriadku.

 3. Čas medzi prvým a posledným FCI-CACIL/FCI-RCACIL musí byť minimálne 1 rok a jeden deň.

 

Reserve FCI-CACIL (FCI-RCACIL)

 1. Rozhodcovia môžu oceniť ďalšieho umiestneného psa čakateľstvom FCI-RCACIL a to pokiaľ preukáže rovnaké kvality ako víťazný pes a absolvovanú výstavu podľa podmienok v FCI pravidlách.

 2. Čakateľstvo CACIL a Res. CACIL je navrhnuté rozhodcami bez kontroly záznamu v platnej plemennej knihe alebo kompletného rodokmeňa.

 3. FCI-RCACIL je platný pre titul "Champion de Course" (C.I.C.), ak má FCI-CACIL dostať pes, ktorý už tento titul medzinárodného dostihového šampióna získal alebo by mal byť FCI-CACIL udelený psovi, ktorý má neúplný rodokmeň alebo neznámych predkov.

Žiadosť zašlite na adresu:

 

skj@skj.sk

 

Povinné prílohy k žiadosti:

 

 1. obojstranná kópia preukazu o pôvode

 2. kópie posudkových listov

 3. kópie homologizačných kartičiek FCI-CACIL

 

 

 

 

 

 

CHAMPION INTERNATIONAL DE BEAUTÉ ET PERFORMANCE - C.I.B.P.

Podmienky získania titulu "Champion International de Beauté et Performance" (International Beauty and Performance Champion - C.I.B.P.) sú upravené v bode 5.2 Medzinárodného dostihového a coursingového poriadku FCI.

 

Titul môžu získať výlučne plemená chrtov X. skupiny FCI, pre ktoré sú usporadúvané dostihy a coursingy pod patronátom FCI.

 

FCI zadáva titul „Champion International de Beauté at Performance” za podmienok:

 1. Pes musí získať čakateľstvo 2x FCI-CACIB alebo 1x FCI-CACIB a 2x FCI-RCACIB a to v najmenej dvoch rôznych krajinách (od dvoch rôznych národných organizácií) a zároveň minimálne od dvoch rôznych rozhodcov.

 2. Pes sa musí zúčastniť aspoň 3 FCI-CACIL akcií (dostihov alebo coursingov) a musí získať minimálne 1x FCI-CACIL alebo 2x FCI-RCACIL.

 3. Čas od získania prvého čakateľstva po získanie posledného musí byť minimálne 1 rok a jeden deň.

 

 

Žiadosť zašlite na adresu:

 

skj@skj.sk

 

Povinné prílohy k žiadosti:

 

 1. obojstranná kópia preukazu o pôvode

 2. kópie posudkových listov

 3. kópie homologizačných kartičiek FCI-CACIL a FCI-CACIB

DOSTIHOVÝ VÍŤAZ SR

Udelenie titulu Dostihový víťaz SR + rok je podmienené:

 1. Získaním najväčšieho počtu bodov v jednej sezóne v seriáli dostihov o titul Dostihový víťaz SR, ktorý na každý rok vypisuje DCK SKJ.

 2. Psom sa započítavajú najlepšie výsledky z najviac 5 dostihov konaných pod záštitou FCI (aj v zahraničí).

 3. Aby bol pes zaradený do súťaže, musí štartovať najmenej v 3 dostihoch, zvlášť v FCI-CACIL triede alebo CSS triede, a zvlášť v triede štandard alebo šprintér (trieda šprintér platí pre plemeno vipet a taliansky chrtík). V prípade, ak budú na týchto 3 dostihoch aspoň raz menej ako 3 jedinci na štarte, musí pes štartovať  najmenej v 4 dostihoch, aby bol zaradený do súťaže.   

 4. Majiteľ psa sa musí o titul uchádzať. Do 30. novembra daného roku zašle výsledky a kópiu dostihovej knihy administrátorovi DCK SKJ.

 5. DCK SKJ po predložení výsledkov spočíta body v rámci tried pre každé plemeno a pohlavie a oficiálne vyhlási víťazov.

 6. DCK SKJ vydá doklad o pridelení titulu, ktorý odovzdá majiteľovi psa.

 7. Po získaní titulu majiteľ psa predloží doklad o pridelení titulu a preukaz o pôvode psa SKJ, ktorú požiada o zápis do preukazu o pôvode psa.

 8. Bodovací systém pre získanie titulu „Dostihový víťaz SR“:

 

 • národný, klubový dostih v SR i v zahraničí:

       Finále: 6 bodov – 1 bod                     6-5-4-3-2-1

 • medzinárodný, majstrovský (len majstrovstvá štátu) dostih v SR i v zahraničí:

       Finále: 12 – 7 bodov                          12-11-10-9-8-7

 • Majstrovstvá sveta:

       20 bodov – 1 bod (1. – 20. miesto)

       20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

 1. Pri rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok.

 2. Titul môže získať výlučne pes štartujúci so slovenskou licenciou. Udeľuje sa v triedach: FCI-CACIL trieda, CSS trieda resp. v triede štandard a šprinter. Ak pes beží počas sezóny aj v triede CSS aj v triede FCI-CACIL, započítavajú a vyhodnocujú sa mu výsledky z každej triedy zvlášť. Taktiež sa započítavajú a vyhodnocujú zvlášť výsledky u jedinca, ktorý v sezóne štartuje v triede štandard resp. šprinter a triede FCI-CACIL resp. CSS triede.

 3. DCK SKJ má právo za výnimočných okolností neudeliť titul „Dostihový víťaz SR“.

 4. Importovanému psovi sa započítajú body do dostihového víťaza len z tých pretekov, v ktorých štartoval so slovenskou licenciou.

Súhrn výsledkov zašlite mailom na adresu:

 

dck@skj.sk

vybavuje: Andrea Kleinová

 

Povinné prílohy k súhrnu výsledkov:

 

 1. scan (nie fotografia) licenčnej knihy

 2. scan (nie fotografia) preukazu o pôvode

       prílohy len vo formáte .jpeg alebo .pdf

 

 

COURSINGOVÝ VÍŤAZ SR

Udelenie titulu Coursingový víťaz SR + rok je podmienené:

 1. Získaním najväčšieho počtu bodov v jednej sezóne v seriáli coursingov v rámci SR o titul Coursingový víťaz SR, ktorý na každý rok vypisuje DCK SKJ.

 2. Na každý rok vypíše DCK SKJ určitý počet bodovacích coursingov. Z týchto bodovacích coursingov môže DCK SKJ na každý rok stanoviť počet coursingov, z ktorých sa zúčastneným psom započítavajú najlepšie výsledky. DCK SKJ na každý rok stanoví minimálny počet coursingov, ktorých sa musí pes zúčastniť, aby bol zaradený do súťaže.

 3. Jedincom sa za výsledky v úspešne dokončenom preteku prideľujú body v závislosti od počtu psov na štarte tak, že jedinec umiestnený na 1. mieste získava taký počet bodov, koľko je psov na štarte a jedinec umiestnený na poslednom mieste získava 1 bod. Pre udelenie titulu musí jedinec získať minimálne 3 body.

 4. DCK SKJ na základe výsledkov poskytnutých usporiadateľmi coursingov spočíta body v rámci tried pre každé plemeno a pohlavie a oficiálne vyhlási víťazov.

 5. V prípade rovnosti bodov rozhoduje ďalší najlepší zdokladovaný výsledok.

 6. Po získaní titulu majiteľ psa predloží doklad o pridelení titulu a preukaz o pôvode psa SKJ, ktorú požiada o zápis do preukazu o pôvode.

 7. DCK SKJ má právo za výnimočných okolností neudeliť titul „Coursingový víťaz SR“.

 8. Titul môže získať výlučne pes štartujúci so slovenskou licenciou. Udeľuje sa v triedach: FCI-CACIL trieda a CSS trieda. Ak pes bežal počas sezóny aj v triede FCI-CACL aj v CSS triede, započítavajú sa mu a vyhodnocujú výsledky z každej triedy zvlášť.

 9. Importovanému psovi sa započítajú body do coursingového víťaza len z tých pretekov, v ktorých štartoval so slovenskou licenciou.

Majiteľ psa nezasiela na DCK výsledky.

KRÁSA A VÝKON SR

Názov súťaže

 1. Označenie „Krása a výkon SR“ môže mať len podujatie prihlásené s termínom a miestom konania na DCK SKJ.

 2. DCK SKJ môže na jeden kalendárny rok schváliť maximálne jednu súťaž „Krása a výkon SR“.

 3. Žiadosť na usporiadanie súťaže „Krása a výkon SR“ spoločne s termínmi kategórií sa predkladá na schválenie DCK SKJ do 30. novembra predchádzajúceho roku.

 4. DCK SKJ môže zamietnuť prihlášku na súťaž „Krása a výkon SR“ v prípade, že:

 • termíny súťaže sa zhodujú s iným dôležitým kynologickým podujatím,

 • klub neposkytol záruku bezchybného priebehu podujatia.

 

Kategórie súťaže

 1. Kategórie súťaže:                                                                                                                 a) CACIB výstava uvedená v kalendári SKJ pre daný kalendárny rok alebo klubová   výstava uvedená v kalendári SKCHCH pre daný kalendárny rok,                                   b) Coursing alebo dostih uvedený v Národnom dostihovom a coursingovom     kalendári pre daný kalendárny rok.

 2. Súťaž pozostáva z kategórií v pomere:                                                                             a) jedna výstava a jeden coursing alebo                                                                         b) jedna výstava a jedny dostihy alebo                                                                             c) kombinovaná súťaž tzn. jedna výstava, jeden coursing a jedny dostihy.

 

Priebeh súťaže

 1. Súťažiť sú oprávnené všetky plemená chrtov (skupina č. 10) a plemená zo skupiny č. 5 (platí len pre plemená Cirneco dell’ Etna, Faraónsky pes, Ibizský podenko, Kanársky podenko), ktoré sa zúčastnili všetkých kategórií, z ktorých súťaž pozostáva:                                                                                                                            a) výstava – chrt sa prihlási len do jednej triedy, a to triedy strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, veteránov, čestnej alebo víťazov,                                                b) skúška z výkonu – chrt sa zúčastní coursingu / dostihu.

 2. Jedinec musí úspešne dokončiť všetky kategórie, z ktorých súťaž pozostáva. Za úspešne dokončenú kategóriu sa považuje:                                                                    a) výstava – získanie posudku so zadanou známkou minimálne dobrý,                    b) skúška z výkonu – získanie umiestnenia. Jedinci, ktorí sú v dôsledku zranenia v prvom kole dostihu alebo coursingu na návrh veterinára vyradení, je priznané úspešné dokončenie kategórie a jedinec získa umiestnenie podľa počtu bodov získaných v prvom kole.

 3. Jedincom sa za výsledky z výstavy prideľujú body nasledovne:

 

*v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V1 udeľuje 7 bodov

**v triede čestnej a víťazov sa za ocenenie V2 udeľuje 6 bodov

 

  4. Jedincom sa za výsledky zo skúšky z výkonu prideľujú body nasledovne:

 

*Ak je na štarte viac ako 10 psov, psi umiestnení na 11. mieste a nižšom získajú 1 bod.

 

 

  5. V rámci jednej kategórie musí jedinec získať minimálne 1 bod. Získané body              z jednotlivých kategórií sa sčítavajú.

  6. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v skúške z výkonu.

  7. Pri rovnosti bodov v kombinovanej súťaži rozhoduje lepšie umiestnenie v tej               skúške z výkonu, ktorá bola uskutočnená v poradí druhá.

 

Udelenie titulu

 1. Víťaz pre krásu a výkon SR + rok získania titulu – udeľuje sa jedincovi, ktorý získal najvyšší počet bodov.

 2. Pre získanie titulu musí jedinec získať minimálne 5 bodov, ináč mu titul nebude udelený.

 3. Jedinec, ktorý získa za hodnotenie na výstave 0 bodov, sa o titul nemôže uchádzať.

 4. Titul sa môže zapísať do rodokmeňa.

 5. Vždy sa udeľuje len jeden titul psom v plemene, v triede a/alebo pohlaví podľa toho, ako sú rozdelení na dostihu / coursingu (napr. v prípade zmiešanej triedy FCI-CACIL + CSS triedy – mix sa udeľuje jeden titul, v prípade zmiešanej triedy FCI-CACIL + CSS triedy – suky a zmiešanej triedy FCI-CACIL + CSS – psy sa udeľuje jeden titul pre suky a jeden pre psov). 

.

MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 1. Titul „Majster Slovenskej republiky“ sa zadáva a udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných alebo národných dostihoch alebo coursingoch konaných pod záštitou SKJ v danom roku.

 2. Titul „Majster Slovenskej republiky“ sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí sa v danom dostihu alebo coursingu umiestnia na 1. mieste (A finále). Titul sa udeľuje pre psa a suku plemena zvlášť, ak sú na štarte najmenej traja jedinci z oboch pohlaví. Ak sú na štarte menej ako traja jedinci z jedného pohlavia, potom psy aj suky súťažia o jeden titul, ktorý je udelený spoločnému víťazovi. Ak sú na štarte menej ako traja jedinci jedného plemena, titul „Majster Slovenskej republiky“ sa nemôže udeliť.

 3. Titul „Majster Slovenskej republiky“ sa zadáva a udeľuje v triede FCI-CACIL a v triede CSS.

 4. Pri coursingu platí, že titul „Majster Slovenskej republiky“ je možné udeliť iba jedincovi, ktorý dosiahne najmenej 75 % maximálneho možného počtu bodov.

 5. Titul „Majster Slovenskej republiky“ je možné zadať zvlášť pre coursing a zvlášť pre dostihy len raz v danom kalendárnom roku.

 6. O možnosť získania preteku so zadávaním titulu „Majstra Slovenskej republiky“ žiada usporiadateľ písomne na predpísanom tlačive DCK SKJ v termínoch podľa tohto poriadku. DCK SKJ vyjadrí súhlas, respektíve nesúhlas priznať udeľovanie titulu a následne žiadosť postúpi na SKJ.

Schválené na zasadnutí DCK SKJ dňa 28.06.2022 v Bratislave

Schválené na zasadnutí Prezídia SKJ dňa 27.07.2022.

Platí od 28.07.2022

bottom of page