top of page

DOBROVOĽNÉ MERANIE VIPETOV A TALIANSKYCH CHRTÍKOV 

DOBROVOĽNÉ MERANIE KOHÚTIKOVEJ VÝŠKY

Majitelia svojho psa prihlasujú na meranie vopred, v termínoch dohodnutých s klubom alebo meracími rozhodcami.

Merací rozhodcovia:

 • Iveta Vojteková

 • Vlastislav Vojtek

 • Ratmír Mozolák

 • Martin Dian

 • Roman Božik

 • Slavomíra Božiková

 

 

Na meranie si nezabudnite priniesť:

 1. tréningovú knižku

 2. licenčnú kartu

 1. Meranie výšky v kohútiku u vipetov a talianskych chrtíkov je dobrovoľné, a vykonáva sa len za účelom účasti na národných dostihoch a / alebo coursingoch v zahraničí, kde sa beží podľa kohútikovej výšky.

 2. Meranie výšky v kohútiku u vipetov a talianskych chrtíkov sa vykonáva po dosiahnutí veku 12 mesiacov.  Znovu sa pes môže premerať pred začiatkom dostihovej a / alebo coursingovej sezóny, ktorá nasleduje po dovŕšení 2 rokov veku psa. Výsledok tohto merania môže byť zapísaný do licenčnej karty.

 3. Pokiaľ nebude zrealizované aj druhé dobrovoľné premeranie psa po dovŕšení 2 rokov veku psa, pes sa bude považovať za nepremeraného.

 4. Meranie výšky v kohútiku psa, ktorého majiteľ má trvalý pobyt v SR, môžu vykonávať a potvrdzovať len merací rozhodcovia uvedení v zozname meracích rozhodcov SKJ nasledovne:

 • a. Pes je riadne identifikovaný.

 • b. Vek psa, kedy sa vykonáva meranie jeho kohútikovej výšky je v súlade s vyššie uvedeným.

 • c. Pes musí byť pri meraní v pokoji. Musí stáť na hladkej a nekĺzavej podložke alebo dostatočne veľkom stole. Pes sa predvádza so správne zauhlenými končatinami a prirodzene zdvihnutou hlavou (hrdlo psa je približne v rovnakej úrovni ako vrchol kohútika). Prostredie musí byť pokojné, bez neúmerného počtu ľudí / psov.

 • d. Po 1., 3. a 5. meraní sa musí pes prejsť po zemi. Psa vodí jeho majiteľ alebo majiteľom poverená osoba (psovod). Merací rozhodcovia môžu upravovať postoj psa len so súhlasom majiteľa / psovoda.

 • e. Meranie je možné vykonať, ak pes zaujme správny postoj. Meria sa na hrotoch lopatiek alebo na tŕňovom výbežku stavcov, pokiaľ tento prečnieva hroty lopatiek. Ak nie je možné postaviť psa do správnej pozície, meranie sa preruší a je vyhlásené za neplatné. Meranie môže prerušiť majiteľ / psovod, ak súhlasí, že výsledok merania bude neplatný.

 • f. Meracie zariadenie môže byť vybavené elektronickým ukazovateľom umožňujúcim nameranie pravdivých a ľahko čitateľných hodnôt. 

 • g. Merací rozhodcovia ani zapisovateľ nesmú byť chovatelia alebo majitelia meraného psa.

 • h. Komisia zodpovedná za meranie sa skladá z dvoch meracích rozhodcov a zapisovateľa. Merací rozhodcovia sa pri meraní striedajú. Zapisovateľ dohliada na správny postup merania a zaznamenáva jeho výsledky.

 • i. Pes sa meria šesťkrát. Do dokladu je zapísaná priemerná zistená miera. 

 • j. Konečný výsledok merania môže do dokladu psa (licenčnej karty) zaznamenať administrátor DCK SKJ v prípade, ak licencia ešte nebola vydaná alebo merací rozhodca, ktorý meranie realizoval v prípade, ak už pes má vydanú licenciu. Zápis výsledku merania do licenčnej karty inou osobou je neplatný.

 1. DCK SKJ navrhuje do funkcií meracích rozhodcov osoby, ktoré sú exteriérovým rozhodcom alebo rozhodcom pre coursing alebo hlavným rozhodcom. Títo merací rozhodcovia sú jediní, ktorí sú oprávnení vykonávať merania kohútikovej výšky psov. Iné merania sú neplatné.

 2. Majitelia svojho psa prihlasujú na meranie vopred, v termínoch dohodnutých s klubom alebo meracími rozhodcami.

 3. Ak už bola psovi vydaná licencia, výsledky meraní musia byť meracím rozhodcom, ktorý meranie realizoval, zaslané administrátorovi DCK SKJ do 5 dní odo dňa merania.

 4. Ak člen klubu v pôsobnosti DCK SKJ podá na DCK SKJ písomnú námietku proti nameranej výške vipeta alebo talianskeho chrtíka, musí uhradiť DCK SKJ zálohu 500 eur. Ak sa potvrdí, že námietka bola oprávnená, bude mu táto čiastka vrátená. Pes bude premeraný inými meracími rozhodcami a zapisovateľom bude administrátor DCK SKJ. Táto komisia musí premerať psa v súlade s ustanoveniami tohto poriadku.

 

Meranie sa vykonáva len u plemien vipet a taliansky chrtík:

 • po dovŕšení veku 12 mesiacov (1. meranie)

 • pred začiatkom dostihovej / coursingovej sezóny, ktorá nasleduje po dovŕšení 2 rokov veku psa (2. meranie). 

 

Maximálna výška v kohútiku u vipetov:

 • 51 cm u psov

 • 48 cm u súk

Maximálna výška v kohútiku u vipetov - šprintérov:

 • 56 cm u psov

 • 52 cm u súk

 

Maximálna výška v kohútiku u talianskych chrtíkov:

 • 38 cm 

Maximálna výška v kohútiku u talianskych chrtíkov - šprintérov: 

 • 41 cm 

 

bottom of page